Naše služby

Vymáhání směnky


Máte v rukou směnku a nevíte co s ní? Pomůžeme Vám.

Vymáhání směnky ​se odlišuje​ od klasického vymáhání pohledávek. Na základě směnky po sepsání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu soud vydává ​tzv. směnečný platební rozkaz​.

Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

Směnečný platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud jednání.

Nepodá-li žalovaný včas námitky nebo vezme-li je zpět, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

Pozdě podané námitky nebo námitky, které neobsahují odůvodnění, soud odmítne. Podané námitky soud odmítne též tehdy, podal-li je ten, kdo k podání námitek není oprávněn.

Podá-li žalovaný včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání; k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet. V rozsudku soud vysloví, zda směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo zda ho zrušuje a v jakém rozsahu.

Vezme-li žalovaný námitky zpět, soud usnesením řízení o námitkách zastaví; jednání není třeba nařizovat.

Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je odvolání.

Výhodou vymáhání směnky oproti vymáhání jiných pohledávek je v tom, že při směnce nemusí být důležité jak vznikla směnka (kauza). ​Při vymáhání směnky budeme od dlužníka požadovat:

  • směnečný peníz, pokud nebyla směnka přijata nebo zaplacena, s úroky, byly-li ujednány;
  • šestiprocentní úroky ode dne splatnosti;
  • útraty protestu a podaných zpráv, jakož i ostatní útraty;
  • odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v nižší dohodnuté výši.

Někdy se stává, že dlužník při uzavírání smlouvy o půjčce svého věřitele uvedl v omyl v otázce splnění dluhu. V tomto případě může mít řízení dlužníka charakter trestného činu a pro úspěšnost vymožení pohledávky bude nutné podat i trestní oznámení. V tomto případě klientům pomáháme i s podáním trestního oznámení v souladu s trestním řádem.

Zákony
Směnečný a šekový zákon
Občanský zákoník
Občanský soudní řád
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace