Naše služby

Platební rozkaz - vymáhání pohledávek


Právní úprava platebního rozkazu se dostala do původního občanského soudního řádu 1.ledna 2002. Základním důvodem přijetí úpravy platebního rozkazu byla rychlost a hospodárnost řízení zejména v obchodních věcech. Navrhovatelé mají od té doby možnost domáhat se v zkráceném řízení rozhodnutí o některých peněžních nárocích.
Platební rozkaz je rozhodnutím ve zrychleném řízení, bez nařízení soudního jednání. Je to zjednodušená forma rozhodnutí soudu v skutkově jednoduchých případech, při kterých se soud umí na základě předložených listinných důkazů bez jednání rozhodnout.

Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, pokud se v návrhu uplatňuje právo na zaplacení peněžité částky vyplývající ze skutečností uvedených navrhovatelem.
Soud v platebním rozkazu uloží odpůrci, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil navrhovateli uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

Odpůrce tedy má při platebním rozkazu dvě možnosti, buď dluh s příslušenstvím zaplatit nebo podat odpor proti platebnímu rozkazu. Odpůrce musí odpor proti platebnímu rozkazu odůvodnit. Přičemž soud ho nevyzývá k doplnění odporu v případě, kdy je neodůvodněný.

Nemožnost vydání platebního rozkazu

Platební rozkaz nelze vydat, pokud není znám pobyt odpůrce nebo kdyby měl platební rozkaz doručit žalovanému do ciziny. V případě nevydání platebního rozkazu, soud nařídí jednání.
Pokud máte několik dlužníků, platební rozkaz lze vydat i proti více dlužníkům jako odpůrce.

Pokud během období od podání návrhu na soud, na vydání platebního rozkazu, do samotného vydání platebního rozkazu došlo ke změně, je možné podat soudu návrh na změnu návrhu na zahájení řízení nebo částečné zpětvzetí návrhu na zahájené řízení a to před vydáním platebního rozkazu. Soud postupuje tak, že platební rozkaz vydá v rozsahu, který vyplývá z navrhovatelem provedeného posledního podání před vydáním platebního rozkazu a odpůrci (odpůrcem). Přičemž odpůrci spolu s návrhem na zahájení řízení doručí všechny změny a částečné zpětvzetí návrhu na zahájení řízení uskutečněné v době od zahájení řízení do vydání platebního rozkazu. O těchto podáních před vydáním platebního rozkazu soud zvlášť nerozhoduje, pokud o návrhu na zahájení řízení rozhodne platebním rozkazem.

Pokud věřitel v návrhu uplatňuje právo, které je v části zjevně v rozporu s právními předpisy, soud se souhlasem navrhovatele vydá platební rozkaz pouze v té části, které se rozpor netýká; oznámením souhlasu se předmětem řízení stává pouze tato část návrhu a o zbývající části soud nerozhoduje. Předmětem řízení zůstává ta část návrhu, o níž soud rozhodl platebním rozkazem i po jeho vydání; to platí i v případě, že byl podán odpor.

Vydání platebního rozkazu ve zrychleném řízení.

Soud může vydat platební rozkaz i ve lhůtě 10 pracovních dní. Pokud navrhovatel předloží spolu s návrhem na zahájení řízení platební rozkaz na tiskopise vydaném podle vzoru uvedeném ve zvláštním předpisu a na vydání platebního rozkazu jsou splněny zákonem stanovené podmínky a je zaplacen soudní poplatek. Soud v tomto případě vydá platební rozkaz nejpozději do deseti pracovních dnů od splnění těchto podmínek. Takové zrychlené řízení má výhodu, že nemusíte čekat někdy i několik měsíců, než soud vydá platební rozkaz. Pokud se uplatňuje právo na zaplacení peněžité částky ze spotřebitelské smlouvy a odpůrcem je spotřebitel, soud nevydá platební rozkaz, pokud smlouva obsahuje nepřijatelné podmínky.

Doručování platebního rozkazu

Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Soud se snaží doručit platební rozkaz zpravidla 3 měsíce. Pokud platební rozkaz nelze doručit i jen jednomu z odpůrců, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu. To neplatí, pokud se platební rozkaz týká několika účastníků, z nichž každý jedná sám za sebe. Soud zruší platební rozkaz zpravidla až spolu s dalším úkonem ve věci, případně spolu s úkonem, kterým se řízení končí.

Před tím, než soud usnesením zruší platební rozkaz pro jeho nedoručení, může vyzvat navrhovatele, aby oznámil místo pobytu odpůrce, má-li o něm vědomost, a poučí ho o následující nemožnosti doručení platebního rozkazu.

Pokud se doručuje platební rozkaz osobám, kterým je možné doručovat písemnosti ukládáním na soudu, soud s doručením platebního rozkazu doručuje i poučení.

Právní moc a vykonatelnost platebního rozkazu

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. To znamená, že se stává exekučním titulem a je možné podat návrh na exekuci. Je li jedním z odpůrců podán včas odpor s odůvodněním původního řízení, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je odvolání, o kterém bez jednání rozhodne soud, který vydal platební rozkaz.

Soud usnesením odmítne odpor, který byl podán

a) opožděně,
b) bez odůvodnění ve věci samé; o těchto následcích musí být účastník poučen v platebním rozkazu,
c) neoprávněnou osobou.

Pokud nejsou splněny podmínky pro odmítnutí odporu, soud odpor neprodleně odešle navrhovateli a může jej vyzvat, aby se k odporu písemně vyjádřil ve lhůtě stanovené soudem (obvykle 10 dní).

Pokud navrhovatel vzal návrh v celém rozsahu zpět po vydání platebního rozkazu, platební rozkaz zruší a řízení zastaví soud, který ho vydal. Stejně postupuje soud, který platební rozkaz vydal, i při částečném zpětvzetí návrhu v části, které se zpětvzetí návrhu týká.

Pokud platební rozkaz obsahuje chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti postupuje civilním soudního řádu.

Pro vymožení pohledávky platebním rozkazem nás kontaktujte.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace