Všeobecné obchodní podmínky


1. Právní poradnu na těchto stránkách provozuje Advokátní kancelář JUDr. Milan Ficek, která poskytuje právní služby prostřednictvím subjektu: JUDr. Milan Ficek, usazený evropský advokát, sídlo: Lidická 700/19, 60200 Brno, Česká republika, zapsaný v seznamu usazených evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ČAK 50245 (dále také jako “Advokátní kancelář).

2. Advokátní kancelář se ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") při poskytování níže specifikovaných služeb považuje za prodávajícího, protože při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání. Zároveň ji lze podle občanského zákoníku považovat za dodavatele služeb.

3. Klient se při poskytování níže uvedených služeb považuje za spotřebitele v případě, že je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. V dalším textu bude spotřebitel označován jen jako "Klient".

4. Ustanovení těchto podmínek, týkající se ochrany spotřebitele se nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele, tedy na osoby, které jsou fyzickou osobou nebo právnickou osobou a při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání ( dále také jako "Klienti - podnikatelé"), zejména se na ně nevztahují práva vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Ostatní ustanovení těchto podmínek, které neupravují práva spotřebitele, se přiměřeně použijí i na Klienty - podnikatele. Pokud je v textu použito slovo Klient a nejde o případ úpravy práv spotřebitele, rozumí se jím i Klient - podnikatel.

5. Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti, tzv. advokátním tajemstvím. I přes povinnosti mlčenlivosti je však ze zákona povinna jako advokáti povinni překazit spáchání trestného činu a také máme povinnost oznamovat informace na úseku předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz a financování terorismu). Povinnost mlčenlivosti upravuje zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (dále jen "zákon o advokacii) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-85. Kromě toho jsme vázáni Etickým kodexem, který můžete najít tady: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23.

6. Klientským účtem se rozumí uživatelský účet Klienta v klientském systému Advokátní kanceláře, přístupný na adrese advokátní kancelárě (akficek.cz nebo ficek.sk)

7. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb na dálku, kterou uzavírá Advokátní kancelář s Klientem, při poskytování právních služeb na dálku.

8. Práva a povinnosti neupravené v těchto podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy.

I. Povaha poskytované služby

1. Advokátní kancelář poskytuje právní služby různého druhu tak, jak to předpokládá zákon o advokacii, a sice:

  • zastupuje klienty v řízení před soudy, orgány veřejné moci a jinými právními subjekty,
  • poskytuje právní rady,
  • sepisuje listiny o právních úkonech,
  • zpracovává právní rozbory,
  • spravuje majetek klientů,
  • poskytuje další formy právního poradenství a právní pomoci.

2. Advokátní kancelář své právní služby, pokud to jejich povaha umožňuje, poskytuje i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (především internetu), tedy na dálku (dále také jako "právní služby na dálku"), a to zejména následujícími způsoby:

a) ve formě poskytování odpovědí na otázky Klientů zadaných do online právní poradny, kterou Advokátní kancelář provozuje

b) ve formě právní pomoci včetně zpracování analýzy právního problému nebo dokumentů na žádost Klientů, v elektronické formě

3. Výše ​​uvedené služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, která se mezi advokátní kanceláři a klientem uzavírá na dálku - přes internet (dále jen jako "smlouva o poskytnutí právních služeb na dálku"), s využitím příslušného formuláře na webové stránce, kterou Advokátní kancelář provozuje.

4. Vyplněním a odesláním takového formuláře se Klient ještě k ničemu nezavazuje. Poté, co Advokátní kancelář obdrží poptávku na poskytnutí právní služby na dálku od Klienta prostřednictvím online formuláře, navrhne Klientovi cenu, lhůtu a podmínky poskytnutí právní služby. Klient má právo rozhodnout, zda cenu, podmínky a lhůtu poskytnutí právní služby akceptuje, nebo ne.

5. Smlouva o poskytnutí právních služeb na dálku se považuje za uzavřenou momentem odeslání závazné objednávky právní služby na dálku ze strany Klienta ( "objednávky s povinností platby") poté, co ho Advokátní kancelář seznámí s podmínkami, cenou a lhůtou poskytnutí právní služby na dálku, o kterou Klient projevil zájem odesláním poptávky.

6. Po zaplacení sjednané ceny za poskytnutou právní službu bude Klientovi, vytvořený uživatelský účet (Klientský účet) v klientském systému Advokátní kanceláře, ve kterém budou zaznamenány všechny potřebné údaje k poskytování právních služeb, zejména ty, které Klient vyplnil při odeslání poptávky na poskytnutí právní služby na dálku. Kromě toho Klient může v klientském účtu najít zprávy, které mu byly odeslány a stejně tak i dokumenty vytvořené na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb. Klientovi bude poskytnuto jedinečné jméno a heslo, které mu umožní přihlásit se do jeho účtu. Klient má právo na úpravu údajů evidovaných v klientském systému, o jeho osobě. V případě požadavku na opravu, je třeba, aby kontaktoval Advokátní kancelář. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu k přihlašovacím údajům do jeho klientského účtu. V případě zneužití nebo ztráty těchto údajů je povinen neprodleně kontaktovat Advokátní kancelář. Klient bere na vědomí, že klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v souladu s podmínkami uvedenými v čl. X.

7. Vzhledem k povaze poskytovaných služeb se smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného poskytnutí právní služby klientů, které je specifikováno v Čl.III.

8. Z uzavřené smlouvy nevyplývají pro Klienta, kromě povinnosti uhradit sjednanou cenu za poskytnutou službu, žádné jiné závazky. Závazek vyplývající ze smlouvy uzavřené na dálku trvá do úplného poskytnutí služby Advokátní kanceláři Klientovi.

9. Pokud Klient položí Advokátní kanceláři doplňující otázky, které bezprostředně souvisí s odeslanou odpovědí, analýzou nebo dokumentem, považuje se odpověď na tyto otázky za tzv. doplňkovou smlouvu.

10. Advokátní kancelář je zodpovědná za případné vady služby poskytnuté Klientovi, a to podle ustanovení občanského zákoníku.

11. JUDr. Milan Ficek je ve smyslu zákona o advokacii pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie.

II. Cena poskytované služby a lhůta pro její poskytnutí

1. Vzhledem k povaze služeb poskytovaných advokátní kanceláři nelze cenu přiměřeně určit předem. Důvodem je zejména skutečnost, že k případu každého Klienta, je třeba přistupovat individuálně, přičemž je třeba zohlednit všechny nástrahy a rizika, celkovou právní situaci a možnosti, které má Klient k dispozici. Objektivně proto nelze cenu služby paušalizovat a stanovit předem, tedy ještě před tím, než Klient projeví o službu zájem.

2. Advokátní kancelář při poskytování právních služeb na dálku uvedených v čl. I odst. 2 postupuje tak, že v případě, že Klient projeví zájem o poskytnutí takové služby, nejdříve případ posoudí, zejména z hlediska časové náročnosti a informuje Klienta o podmínkách, ceně za takovou právní službu a lhůtě, dokdy mu služba bude poskytnuta. Klient se následně může rozhodnout, zda souhlasí s podmínkami poskytnutí služby, lhůtou a navrhovanou cenou. Pokud se Klient rozhodne, že s cenou, lhůtou a podmínkami služby souhlasí, může Advokátní kanceláři odeslat závaznou objednávku s povinností platby. Po zaplacení sjednané ceny za poskytovanou službu (její připsání na bankovní účet), přistoupí Advokátní kancelář k poskytnutí objednané právní služby na dálku.

3. Za odeslání poptávky na poskytnutí právní služby na dálku (např. Odesláním otázky) se Klient ještě k ničemu nezavazuje. Odeslání poptávky na možnosti poskytnutí právní služby na dálku není zpoplatněno.

4. Cena dohodnutá s Klientem podle čl. II odst. 2 je konečná a od Klienta nebudou v souvislosti s poskytnutím služby (tj. poskytnutím odpovědi na otázku, poskytnutím právní pomoci, vypracováním analýzy, Vypracovaný dokumentu aj.) po zaplacení, vyžadovány žádné další poplatky. Tím však není vyloučeno poskytnutí jiné nebo nové právní služby na základě zvláštní dohody s Klientem (např. V případě, pokud Klient projeví zájem o zastupování ve svém případě apod.) Taková služba by podléhala dalšímu zpoplatnění na základě zvláštní dohody s Klientem.

II. Dodání služby

1. Právní služba specifikovaná v čl. I odst. 2 písm. a) se považuje za zcela poskytnutou momentem odeslání elektronické zprávy Klientovi za současného nahrání elektronického dokumentu, obsahujícího odpověď na otázku Klienta položenou v online právní poradně do jeho profilu v klientském systému.

2. Právní služba specifikovaná v čl. I odst. 2 písm. b) se považuje za zcela poskytnutou momentem odeslání elektronické zprávy Klientovi za současného nahrání elektronického dokumentu obsahujícího právní analýzu problému Klienta, případně analyzovaného dokumentu s připomínkami Advokátní kanceláře, v elektronické formě do profilu Klienta v klientském systému.

3. Elektronický dokument, který obsahuje výsledek objednané služby se (např. Odpověď v právní poradně, právní analýza, vypracovaný dokument) se Klientovi poskytuje ve formátu .pdf nebo formátu .doc, v závislosti na dohodě s Klientem.

IV. Platební podmínky

1. Za poskytnutí právních služeb specifikovaných v čl. I odst. 2 může Klient zaplatit několika způsoby, a to prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytnutý advokátní kanceláři, bezhotovostně prostřednictvím služby GoPay bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal bezhotovostně platební kartou když jsou spuštěny.

2. Cena za poskytnutí služby je po odeslaní závazné objednávky („objednávka s povinností platby“) splatná do 3 dnů od odeslaní závazné objednávky.

3. Transakce jsou zpracovávány po dohodě s Klientem o výši ceny jménem Kč.

4. Klientovi nebudou za využití výše specifikovaných způsobů platby účtovány žádné poplatky.

V. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Klient má jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pouze v případě, pokud je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy na nákup služeb (dále jen "smlouva") nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o poskytování služeb začíná běžet uzavřením smlouvy. Pokud Klient, jako spotřebitel souhlasí s tím, aby se s poskytováním služby dle smlouvy začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Totéž platí i v případě, že Klient, jako spotřebitel požádá Advokátní kancelář, jako prodávajícího, aby s poskytnutím služby začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. V případech podle čl. V odst. 2 nemá Klient na odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy může v případě podle V odst. 2 Klient jen do momentu úplného poskytnutí služby.

4. Pokud nejde o případ podle čl. V odst. 2 má Klient právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

5. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese uvedené na začátku tohoto dokumentu alebo na e-mail: advokat@akficek.cz​. Pro tento účel může Klient použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Klient zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

6. Důsledky odstoupení od smlouvy: Po odstoupení od smlouvy se vracejí všechny platby, které Klient uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení služeb. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Klient zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který Advokátní kancelář nabízí. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Advokátní kanceláři bude obdrženo oznámení Klienta o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Klient použil při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Pokud Klient požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy a Advokátní kancelář začala pracovat na odpovědi, případně analýze, Klient má povinnost uhradit cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy Advokátní kanceláři oznámil své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

VI. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

1. Alternativní řešení sporu, je způsob řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou (dále jen "spor") subjektem alternativního řešení sporů.

2. Jako spotřebitel má Klient právo využít níže uvedené prostředky alternativního řešení spotřebitelských sporů.

3. Přesný postup při alternativním řešení spotřebitelského sporu upravuje zákon o ochraně spotřebitele a najdete ho i daty: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-disput e-resolution/index_cs.htm.

4. Platforma Řešení sporů online (RSO) představuje jednotný bod, kde spotřebitelé a obchodníci z EU mohou urovnávat spory při domácích i přeshraničních nákupech přes internet, a to díky tomu, že jsou na ni připojeny vnitrostátní orgány alternativního řešení sporů (ADR), které jjménovali členské státy na základě kritérií kvality a oznámili je Komisi. Platformu RSO naleznete na tomto odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VII. Poučení o způsobu a podmínkách reklamace

1. Klient má právo službu poskytnutou advokátní kanceláři reklamovat.

2. Klient může reklamaci uplatnit způsobem uvedeným v čl. VIII. s využitím Reklamačního formuláře.

3. Pokud se Klient rozhodne reklamovat službu poskytnutou Advokátní kanceláři, může tak učinit zasláním jednoznačně formulovaného projevu vůle, ze kterého bude zřejmé, že chce službu reklamovat. V reklamaci je třeba uvést číslo otázky, resp. číslo objednávky. Zároveň je třeba, aby Klient podrobně specifikoval z jakého důvodu uplatňuje reklamaci a rovněž jaké právo z občanského zákoníku uplatňuje.

4. Na základě rozhodnutí Klienta, které z těchto práv uplatňuje, je Advokátní kancelář povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Klient právo od smlouvy odstoupit.

5. Reklamace nebude uznána pokud byla právní služba poskytnuta bez vad.

6. O vyřízení reklamace bude Klient informován buď poštou nebo e-mailem.

7. Bližší práva vyplývající z reklamace můžete najít na tomto odkazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-18

VIII. Vyřizování podnětů, stížností, reklamací a odstoupení od smlouvy

1. Otázky, podněty, stížnosti, reklamace, jakož i právo na odstoupení od smlouvy může Klient realizovat buď elektronicky na adrese: advokat@akficek.cz nebo poštou zaslanou na adresu Advokátní kanceláře uvedeno nahoře. V případě dotazů může Klient Advokátní kancelář kontaktovat i telefonicky (na webové stránce www.akficek.cz). Výše ​​uvedené podněty, stížnosti, reklamace, případně odstoupení od smlouvy budou vyřízeny v zákonem stanovených lhůtách, resp. v nejkratším možném čase.

2. Otázky, podněty, stížnosti, reklamace, jakož i právo na odstoupení od smlouvy bude vyřizovat advokát, resp. advokátem pověřený zaměstnanec.

IX. Orgány dozoru

Orgány dozoru při poskytování služeb advokátní kanceláří JUDr. Milan Ficek, jsou Ćeská advokátní komora (https://www.cak.cz) a Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz).

X. Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme zejména obecným nařízením EU o ochraně údajů ("GDPR"), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují, Zákonem o advokacii, jakož i dalšími předpisy. Dodržujeme postupy chování přijaty advokátní komorou, který blíže vysvětluje zpracovávání osobních údajů advokáty. S podmínkami ochrany osobních údajů v Advokátní kanceláři se můžete blíže seznámit na tomto odkazu https://akficek.cz/gdpr/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace